História matematickej analýzy ako motivačný prvok pri výučbe tohto predmetu

Úloha histórie vo vyučovaní Materiály

Táto stránka je venovaná riešeniu Grantu UK č. UK/390/2008 s názvom "História matematickej analýzy ako motivačný prvok pri výučbe tohto predmetu", ktorý bol udelený autorovi stránky Univerzitou Komenského v Bratislave. Cieľom grantovej úlohy je tvorba učebného materiálu obsahujúceho zaujímavé fakty z historického vývoja matematickej analýzy. Materiály boli vybraté na základe sylabov predmetu Matematická analýza 1-4 vyučovanom na FMFI UK Bratislava a tiež PriF UK Bratislava.

Cieľom týchto učebných materiálov má byť motivácia študentov prostredníctvom poukázania na historické súvislosti vývoja pojmov matematickej analýzy; na problémy, ktorých riešenie viedlo k vzniku týchto pojmov a na zaujímavé osobnosti, ktoré pracovali v tejto oblasti. Súčasťou stránky je zbierka matematických úloh vytvorených na základe historických úloh riešených pri vzniku danej časti matematiky.

Vytvorené učebné materiály budú používané na cvičeniach z Matematickej analýzy 1-4 vyučovanom na FMFI UK Bratislava a PriF UK Bratislava.