Projekt MŠVVaŠ SR KEGA č. 007UK-4/2020Výskum vývoja postojov budúcich učiteľov matematiky s cieľom inovácie ich vysokoškolskej prípravy

PortalVS

Články a knižné publikácie

Kontakt

 

V predkladanom projekte sme skúmali faktory, ktoré vplývajú na postoje a názory študentov učiteľstva matematiky k cieľom a vyučovaniu matematiky. Na základe výsledkov výskumu sme následne vypracovali odporúčania k inovácii vysokoškolskej prípravy budúcich učiteľov matematiky s cieľom podporiť rozvoj tvorivého a podnetného prístupu k vyučovaniu. Tieto odporúčania a výsledky nášho výskumu sme publikovali v rámci článkov a knižnej publikácie.

Táto stránka slúži na prezentáciu a propagáciu výsledkov dosiahnutých v rámci riešenia projektu.